Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Construction and Renovation of a Shul - A Chanuka Discussion Rabbi Doniel Pransky 45 min
Creation (70) Vayishlach Yom Kippur, Jacob Meets Esau Rabbi Doniel Pransky 60 min
Days of Majesty - Introducing G-ds Grandeur into our Lives Rabbi Doniel Pransky 24 min
Drinking on Purim Rabbi Doniel Pransky 47 min
Emor (05) Korban Haomer and Sefiras Haomer 01-14-18 Rabbi Doniel Pransky 54 min
Emor (05) Korban Haomer and Sefiras Haomer 01-14-18 Rabbi Doniel Pransky 54 min
Emor (05) Korban Haomer and Sefiras Haomer 01-14-18 Rabbi Doniel Pransky 54 min
Emor (06) Shavuos Rosh Hashana Yom Kippur 01-21-18 Rabbi Doniel Pransky 52 min
Emor (06) Shavuos Rosh Hashana Yom Kippur 01-21-18 Rabbi Doniel Pransky 52 min
Emor (06) Shavuos Rosh Hashana Yom Kippur 01-21-18 Rabbi Doniel Pransky 52 min
Emor (07) Sukkos 01-28-18 Rabbi Doniel Pransky 53 min
Erev Pesach, Shabbos and the Defeat of Sancherev Rabbi Doniel Pransky 63 min
First Born, The Paschal Lamb and the Month of Nisan Rabbi Doniel Pransky 49 min
Habakkuk (03) Chapter 2 - Melech Yechonya 02-12-20 Rabbi Doniel Pransky 57 min
Halacha (Purim 01) Rabbi Doniel Pransky 44 min
Halacha (Purim 02) The Laws of Reading the Megillah Rabbi Doniel Pransky 41 min
Halacha Pesach (01) Rabbi Doniel Pransky 37 min
Halacha Pesach (02) Rabbi Doniel Pransky 37 min
Halacha Pesach (03) Rabbi Doniel Pransky 42 min
Halacha Pesach (04) Rabbi Doniel Pransky 36 min
Halacha Sefiras Haomer (01) Rabbi Doniel Pransky 37 min
Halacha Sefiras Haomer (02) Rabbi Doniel Pransky 39 min
Halacha Shavuos Rabbi Doniel Pransky 44 min
Hashkafa (02) Lag Ba'Omer - R' Shimon Bar Yochai 05-26-24 Rabbi Doniel Pransky 42 min
Hashkafa (03) Shavuos - What Kabalas haTorah Means, The Three Midos for Kabalas haTorah 06-02-24 Rabbi Doniel Pransky 44 min