Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Halachos of Pesach 20- Kashering Keilim 1- Introduction Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Pesach 21- Kashering Keilim 2- Proper Hagaala Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Pesach 22- Kashering Keilim 3- Faucets and Knobs Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Pesach 23- Kashering Keilim 4- Sinks 1 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Pesach 24- Kashering Keilim 5- Sinks 2 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Halachos of Pesach 25- Kashering Keilim 6- Counters and Ovens Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Pesach 26- Kashering Keilim 7- Tables, Microwaves Rabbi Eliyahu Reingold 7 min
Halachos of Purim 01- The 4 Parshiyos-Shkalim and Zachor Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Purim 02- The 4 Parshiyos-Parah; Machtzis Hashekel Rabbi Eliyahu Reingold 7 min
Halachos of Purim 03- Taanis Esther Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Halachos of Purim 04- Matanos L'Evyonim 1 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Purim 05- Matanos L'Evyonim 2 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Purim 06- Matanos L'Evyonim 3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Halachos of Purim 07- Shalach Manos 1 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Purim 08- Shalach Manos 2 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Halachos of Purim 09- Shalach Manos 3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Halachos of Purim 10- Krias HaMegillah 1 Rabbi Eliyahu Reingold 7 min
Halachos of Purim 11- Krias HaMegillah 2 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Halachos of Purim 12- Krias HaMegillah 3 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Halachos of Purim 13- Seudas Purim Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Purim 14- Shikur and Davening Rabbi Eliyahu Reingold 7 min
Halachos of Sefiras Haomer 1- Basic Mitzvah Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Halachos of Sefiras Haomer 1- Basic Mitzvah Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Halachos of Sefiras Haomer 2- Mitzvos Tzrichos Kavana Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Sefiras Haomer 2- Mitzvos Tzrichos Kavana Rabbi Eliyahu Reingold 6 min