Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Ruth 3F Rabbi Binyomin Zev Halpern 9 min
Ruth 4A (60 min tp 7) Rabbi Binyomin Zev Halpern 22 min
Ruth 4B Rabbi Binyomin Zev Halpern 22 min
Ruth 5A (60 min tp 8) Rabbi Binyomin Zev Halpern 22 min
Ruth 5B Rabbi Binyomin Zev Halpern 22 min
Shavuos 01 - The Connection of Pesach to Shavuos (Parshas Emor) Rabbi Binyomin Zev Halpern 47 min
Shavuos 01a - The Connection of Pesach to Shavuos (Parshas Emor) Rabbi Binyomin Zev Halpern 15 min
Shavuos 01b - The Connection of Pesach to Shavuos (Parshas Emor) Rabbi Binyomin Zev Halpern 15 min
Shavuos 01c - The Connection of Pesach to Shavuos (Parshas Emor) Rabbi Binyomin Zev Halpern 19 min
Shavuos 02a - 7 Whole Weeks - 5768 Rabbi Binyomin Zev Halpern 17 min
Shavuos 02b - 7 Whole Weeks - 5768 Rabbi Binyomin Zev Halpern 17 min
Shavuos 03a - Parshas Yisro - G'ulah Rabbi Binyomin Zev Halpern 15 min
Shavuos 03b - Parshas Yisro - G'ulah Rabbi Binyomin Zev Halpern 17 min
Shavuos 03c - Parshas Yisro - G'ulah Rabbi Binyomin Zev Halpern 14 min
Shavuos 04a - Preparing for Shavuos Rabbi Binyomin Zev Halpern 15 min
Shavuos 04b - Preparing for Shavuos Rabbi Binyomin Zev Halpern 16 min
Shavuos 04c - Preparing for Shavuos Rabbi Binyomin Zev Halpern 22 min
Shavuos 05a - Parshas Yisro - Matan Torah - T'fillo - The Creation According to Torah Rabbi Binyomin Zev Halpern 19 min
Shavuos 05b - Parshas Yisro - Matan Torah - T'fillo - The Creation According to Torah Rabbi Binyomin Zev Halpern 23 min
Shavuos 06a - Insights on Shavuos Rabbi Binyomin Zev Halpern 20 min
Shavuos 06b - Insights on Shavuos Rabbi Binyomin Zev Halpern 20 min
Shavuos 06c - Insights on Shavuos Rabbi Binyomin Zev Halpern 10 min
Shavuos 07a - Parshas B'chukosai 5768 - Torah Lishmo - Shetihiyu Ameilim Rabbi Binyomin Zev Halpern 19 min
Shavuos 07b - Parshas B'chukosai 5768 - Torah Lishmo - Shetihiyu Ameilim Rabbi Binyomin Zev Halpern 20 min
Shavuos 07c - Parshas B'chukosai 5768 - Torah Lishmo - Shetihiyu Ameilim Rabbi Binyomin Zev Halpern 7 min