Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Chanuka- Thinking Out Of The Box Rabbi Yitzchak Scher 57 min
Chanukah - Gratitude from Light Rabbi Yitzchak Scher 30 min
Chanukah - Igniting Ourselves Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Chanukah - Let there be Light Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Chanukah - My Dove Rabbi Yitzchak Scher 38 min
Chanukah - The Horn of the Ox Rabbi Yitzchak Scher 31 min
Chanukah- Expanding our Horizons Rabbi Yitzchak Scher 37 min
Chanukah- Fighting the Tides of Assimilation Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Chanukah- Lifting Up our Spirits Rabbi Yitzchak Scher 30 min
Chanukah- Testimony to Hashem's Connection Rabbi Yitzchak Scher 32 min
Chanukah- the power of the individual Rabbi Yitzchak Scher 38 min
Chanukah- why 8 days? Rabbi Yitzchak Scher 39 min
Dayeinu Rabbi Yitzchak Scher 53 min
Dikduk Chaverim Rabbi Yitzchak Scher 16 min
Dikduk Chaverim Rabbi Yitzchak Scher 16 min
Eicha Chapter 1 Rabbi Yitzchak Scher 51 min
Eicha Chapter 1 Continued Rabbi Yitzchak Scher 47 min
Elul & Devoting Ourselves to the Community Rabbi Yitzchak Scher 38 min
Elul and the Root Causes of Sin Rabbi Yitzchak Scher 39 min
Elul- Fighting the Battle Rabbi Yitzchak Scher 45 min
Elul- Fighting the Battle Rabbi Yitzchak Scher 45 min
Elul- Let it Slide Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Elul- What Should We Do? Rabbi Yitzchak Scher 36 min
Emunas Chochomim Rabbi Yitzchak Scher 16 min
Emunas Chochomim Rabbi Yitzchak Scher 16 min