Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Tefillas Rosh Hashanah -Aanim Zmiros; Zachrainu L'Chaim( Erev Rosh Hashanah 5775) Rabbi Eliyahu Reingold 41 min
Tekias Shofar-Eating Before Tekias Shofar(24 Elul 5770) Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Tekias Shofar-Hamitzvah(20 Elul 5770) Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Tekias Shofar-Hanhagas Hashomim(21 Elul 5770) Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Tekias Shofar-When to Repeat(23 Elul 5770) Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
temp37 Rabbi Eliyahu Reingold 61 min
Ten Makkos ,Emunah and Yiras Shamayim( 18 Adar Sheini 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 29 min
Teshuva (11 Elul 5769) Rabbi Eliyahu Reingold 30 min
Teshuva is Drisha, and Drisha is Chaim( Erev Slichos 22 Elul 5772) Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
The Chidush and the Importance of the Count (25 Iyar 5783) Rabbi Eliyahu Reingold 33 min
The Four Sons and Their Message for Us (22 Adar 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 31 min
The Intrinsic Goodness of a Jew and Teshuva(2 Elul 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
The Light of Choshech Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
The Little Bit of Chanukah (13 Kislev 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 29 min
The Love of Rosh Hashana(20 Elul 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 30 min
The Maimonedian Concept of Confession (Woodside Synagogue-23 Elul 5775) Rabbi Eliyahu Reingold 62 min
The Matzav in Eretz Yisrael; Our Relationship with HASHEM and Ourselves (17 Tammuz 5774) Rabbi Eliyahu Reingold 27 min
The Names of Shavuos- Parshas Bamidbar-Shavuos 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 38 min
The Pesach Purim Shavuos Triangle(18 Adar 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 31 min
The Pesach Purim Shavuos Triangle(18 Adar 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 31 min
The Purim, Pesach, and Shavuos Triangle; Insights into the Haggadah (ZGBM Pre-Pesach Shiur-Rabbi Eli Reingold Shlita)(27 Adar 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 56 min
The Recreation of Shabbos (29 Sivan 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 34 min
The Seder is About You ( Girls School, 7 Nissan 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 38 min
The Signifance of Omer (9 Iyar 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 34 min
The Simcha of Starting (17 Elul 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 32 min