Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Derech Chaim Perek 4 Mishna 17 Part 4 (Pesach - Bris Bein Hab'sarim) Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Derech Chaim Perek 4 Mishna 22 Part 1 Kina, Tiva and Kavod (Rosh HaShana - Going For The Shoresh) Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Derech Chaim Perek 5 , Mishna 22 (Part 3) - Rosh HaShana 5780 Man Over Angels Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Derech Chaim Perek 5, Mishna 4, Part 2-Chanuka 5777 Eidus to the Scheina Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Derech Chaim Perek 5, Mishna 4, Part 7 - Purim 5777 The Ten Sons of Haman Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Derech HaChaim Perek 6 Braisa 2, Part 7 (Chanuka) Rabbi Ahron Lopiansky 32 min
Derech HaChaim Perek 6 Braisa 2, Part 7 (Chanuka) Rabbi Ahron Lopiansky 32 min
Derech HaShem Part IV 8; 4 (#1) (Lakewood Chabura, Rosh HaShana 5776 09-02-15) Rabbi Ahron Lopiansky 45 min
Derech HaShem Part IV 8; 4 (#2) (Lakewood Chabura, Rosh HaShana 5776 09-09-15) Rabbi Ahron Lopiansky 47 min
From the Bnai Yissachar on Purim - Daas, Good & Bad -Tetzaveh Rabbi Ahron Lopiansky 49 min
From The Sod Yesharim On Succos #57 Shir Hamaalos (5776) Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Given at Philadelphia Kollel- Chanukah 5769 Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Hakdama Kinnos- The Mo'ed of Tisha Ba'av (5776) Rabbi Ahron Lopiansky 19 min
Hoshana Rabbah 5764 Rabbi Ahron Lopiansky 26 min
Introduction to Kinnos 5778 Tears are the Language of Desire Rabbi Ahron Lopiansky 25 min
Is Inclusivity a Jewish Value Chanuka 5779 (YISE) Rabbi Ahron Lopiansky 44 min
Kiddush Hashem and Living to Talk About It (21 Kislev 5777)-Rabbi Aharon Lopiansky YISE Chanuka 5777 Rabbi Ahron Lopiansky 49 min
Kinnah 06 - Crying and Nichum Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Kinnah 06 - Introduction - The Loss of Hope Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Kinnah 06 - Introduction, Crying in hidden place, Sustaining our status Rabbi Ahron Lopiansky 25 min
Kinnah 06 - Introduction, Moas Beretz Chafetz, Chat Meraglim vs Chat Haegel, We Lost our Gaon Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Kinnah 06 - Introduction, Nighttime And Bechi, Etzem Havayaso, Simcha B'mitzvos Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Kinnah 06 - Tisha B'Av through Shir HaShirim, Chasing Emptiness Rabbi Ahron Lopiansky 37 min
Kinnah 06 5778- Mikdash Works for Us Only When We Appreciate It Rabbi Ahron Lopiansky 4 min
Kinnah 07 - Loss Of Hashgachas Hashem Rabbi Ahron Lopiansky 4 min