Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Parshas Pinchas - Hey Devorim Shba'Tisha bAv 5775 Rabbi Moshe Shapira 53 min
Parshas Pinchas 5776 - Bein Hamitzorim Rabbi Moshe Shapira 56 min
Parshas Shoftim 5751 - Seder HaZman - Elul Lula, Koach Maaseh Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Tzav - Zachor 11 Adar II 5774 Mechiyas Amalek Nissim Nistarim 137 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Vayelech Erev Yom Kippur 5752 - Din v'Rachamim. Bechira Chozeres Rabbi Moshe Shapira 98 min
Parshas Vayikra Zachor 5752 - Zachor Tzurah Aish Beraishis, Shachacha Chomer Karecha Raishis Goyim Rabbi Moshe Shapira 101 min
Parshas Vayikra Zachor 5752 - Zachor-Tzura. Shachacha-Chomer Rabbi Moshe Shapira 101 min
Pre Purim Shiur 2008 Rabbi Moshe Shapira 51 min
Purim V'Parah Adumah 5745 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Purim V'Torah 5745 Rabbi Moshe Shapira 75 min
Sfirat Ha'Omer, Or HaGanuz- 5 Iyar 5745 Rabbi Moshe Shapira 55 min
Shavuot 5744 Rabbi Moshe Shapira 58 min
Shofar 23 Elul 5744 Rabbi Moshe Shapira 58 min
Slichos 5773 Rabbi Moshe Shapira 43 min
Tekiat Shofar 16 Elul 5744 Rabbi Moshe Shapira 67 min
Tisha B'av 5771 Teshuva or Mourning Rabbi Moshe Shapira 100 min
Tisha B'av 5772 Rabbi Moshe Shapira 84 min
Tisha B'Av 5772 (Nidcheh) Avlus M'Din Teshuva Rabbi Moshe Shapira 78 min
Tisha B'Av 5773 Rabbi Moshe Shapira 87 min
Tisha B'Av Drasha - 5774 Rabbi Moshe Shapira 91 min
Tisha BaAv Nidcheh 5776 - Reiya Vshmiah Bchiya Shaarei Dmoas Rabbi Moshe Shapira 75 min
Tzum 8,9,10 Teves 5750 Ketz Shum Choshech Rabbi Moshe Shapira 95 min
Tzum 8,9,10 Teves 5750 Ketz Shum Choshech Rabbi Moshe Shapira 95 min
Yom Kippur 5745 Rabbi Moshe Shapira 61 min
17 Tammuz (1) Rabbi Yehuda Leib Shapiro 17 min