Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Rosh Hashana- Keeping It Real Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Rosh Hashana- The Refresh Button Rabbi Yitzchak Scher 34 min
Rus 2:13-23 Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Rus 2:2 - 2:12 Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Rus 3:1-8 Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Rus 3:9-18 Rabbi Yitzchak Scher 46 min
Seder- 15 Steps to Inspiration Rabbi Yitzchak Scher 68 min
Seder- A Paradigm Shift Rabbi Yitzchak Scher 33 min
Sefiras HaOmer- Our Reaction to Pesach Rabbi Yitzchak Scher 36 min
Sefiras Haomer- Temimos Rabbi Yitzchak Scher 36 min
Shavuos and Rus Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Shavuos- A Conflict of Emotion Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Shavuos- Experiencing Sinai Rabbi Yitzchak Scher 32 min
Shavuos- The Privilege to be a Yid Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Shevat and our Appetites Rabbi Yitzchak Scher 48 min
Shevat gives us hope Rabbi Yitzchak Scher 37 min
Shevat gives us hope Rabbi Yitzchak Scher 37 min
Shevat- The Sprouting of Torah Rabbi Yitzchak Scher 15 min
Shimush Chochomim Rabbi Yitzchak Scher 21 min
Shimush Chochomim Rabbi Yitzchak Scher 21 min
Shovavim, A Period of Growth Rabbi Yitzchak Scher 50 min
Shovavim, A Period of Growth Rabbi Yitzchak Scher 50 min
Shushan Times- Purim's lesson about how to read the newspaper Rabbi Yitzchak Scher 50 min
Sivan and Shavuos Rabbi Yitzchak Scher 53 min
Sivan and Shavuos Rabbi Yitzchak Scher 53 min