Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Ha Makir es M'komo and HaSameich B'Chelko- Kinyanim L'Torah (12 Iyar 5774) Rabbi Eliyahu Reingold 31 min
Hafrashas Challah( 19 Tammuz 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 62 min
Hakoras Hatov; Foundation of Torah (8 Iyar 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 40 min
Halacha Shiur- Returned Aveidah with Chametz in it on Pesach (Kenes HaTorah Chabad Pesach 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 31 min
Halachos of Borrer on Shabbos 1( 27 Shvat 5774) Rabbi Eliyahu Reingold 58 min
Halachos of Borrer on Shabbos and Yom Tov 2( 11 Adar Rishon 5774) Rabbi Eliyahu Reingold 50 min
Halachos of Pesach 01- Learning the Halachos_ Kimcha D'Pischa Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Halachos of Pesach 02- Introduction to Bedika and Biur Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Pesach 03-The Size of Chametz That we are Looking For Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Halachos of Pesach 04-The Size of Chametz That we are Looking For 2_ The Need for Bedika Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Pesach 05-Where to Check Rabbi Eliyahu Reingold 7 min
Halachos of Pesach 06-How to Check Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Halachos of Pesach 07-How to Check 2 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Halachos of Pesach 08-How to Check 3-Seder Habedika Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Pesach 09-When to Check 1 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Halachos of Pesach 10-The Relationship Between Cleaning and Bedika Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Halachos of Pesach 11-Activities Before Bedika Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Pesach 12-What to Check- Cosmetics 1 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Halachos of Pesach 13-What to Check- Cosmetics 2 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Pesach 14-What to Check- Medications Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Pesach 15-Biur Chametz 1 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Pesach 16-Biur Chametz 2 Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Pesach 17-Biur Chametz 3- Kefulah and Nefuchah Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Pesach 18-Mechiras Chametz Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Halachos of Pesach 19-Chametz Sheavar Alav HaPesach Rabbi Eliyahu Reingold 7 min