Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
10 - Viyduy Part II Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
11 - Chametz on Pesach - Trace Amounts of Chomtez 1 Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
11 - Megillas Esther-Searching for Happiness Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
11 - Reflections on Shabbos - Day of Reflection 1 Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
11 - The Jewish Experience in Egypt - The Korban Pesach Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
11 - Thoughts on Chanukah - The Menorah and the Home Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
11 - Thoughts on Purim - An Eternal Salvation Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
11 - Thoughts on Shavuos - Staying Up Shavuos Night Rabbi Dovid Rosenbaum 6 min
12 - 17th of Tammuz Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
12 - Chametz on Pesach - Trace Amounts of Chometz 2 Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
12 - Kol Nidrei Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
12 - Megillas Esther-Achashverosh's Book Rabbi Dovid Rosenbaum 6 min
12 - Reflections on Shabbos - Day of Reflection 2 Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
12 - The Jewish Experience in Egypt - Challenges Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
12 - Thoughts on Chanukah - Joy in the Home Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
12 - Thoughts on Purim - Living Emunah Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
12 - Thoughts on Shavuos - Eating Dairy Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
13 - Chametz on Pesach - Chametz Sheavar Alav Hapesach 1 Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
13 - Megillas Esther-Haman's Perspective Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
13 - Reflections on Shabbos - Day of Reflection 3 Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
13 - The Jewish Experience in Egypt - Prayer at the Sea Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min
13 - Thoughts on Chanukah - Eight not Seven Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
13 - Thoughts on Purim - Elevation of the Seudah Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
13 - Thoughts on Shavuos - Eating Meat After Dairy Rabbi Dovid Rosenbaum 4 min
14 - Chametz on Pesach - Chametz Sheavar Alav Hapesach 2 Rabbi Dovid Rosenbaum 5 min