Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Shmuz #176 - Tshuvah Shmuz 5769 - A Diamond with a Flaw Rabbi Bentzion Shafier 44 min
Shmuz #194 - Tisha B'Av- What we can do to bring the Geulah Rabbi Bentzion Shafier 51 min
Shmuz #197 - Teshuvah Shmuz 5770 - Limiting Beliefs Rabbi Bentzion Shafier 59 min
Shmuz #201 - Chanukah - The Power given to Man Rabbi Bentzion Shafier 49 min
Shmuz #206 - Teshuva Shmuz Rabbi Bentzion Shafier 59 min
Shmuz #224 - Purim- Achmenijad and the Modern Purim Story Rabbi Bentzion Shafier 60 min
Shmuz #238 - Teshuvah Shmuz 5774 Rabbi Bentzion Shafier 46 min
17th Tammuz and Kiruv Rabbi Moshe Shapira 56 min
Bein Hamitorim 5747 - Kol Rodfeha Hisuguah Bein Hametzorim Rabbi Moshe Shapira 67 min
Chanukah 5776 - Mesibas Chanukah lKolel Shav Shmeisa Rabbi Moshe Shapira 23 min
Daled Iyar 5775 - Mitzva l'Mamanus Yamim v'Shavous Rabbi Moshe Shapira 59 min
Eicha 5744 Rabbi Moshe Shapira 55 min
Elul 5744-5745 Rabbi Moshe Shapira 60 min
Erev Rosh Hashana 5773 Rabbi Moshe Shapira 50 min
Erev Rosh Hashana 5774 Rabbi Moshe Shapira 56 min
Erev Rosh Hashana 5775 Lo Habit Avon b'Yaakov Teruas Melech Din Hameive L'Malchus Rabbi Moshe Shapira 52 min
Erev Rosh Hashanah 5776 Rabbi Moshe Shapira 45 min
Erev Shavuos 5776 - Atzeres Nefes Rabbi Moshe Shapira 46 min
Erev Yom Kippur 5748 Rabbi Moshe Shapira 84 min
Fast Of Tammuz Rabbi Moshe Shapira 46 min
Hatikun Shel Tisha B'Av Rabbi Moshe Shapira 50 min
Hoshana Rabba 5776 - Yom Kippur - Hoshana Rabba Yam-Mikva Teshuva Tefillah Rabbi Moshe Shapira 79 min
Hoshana Rabba Shiur 5775 Rabbi Moshe Shapira 99 min
Hoshanah Rabbah 5774 Rabbi Moshe Shapira 73 min
Isroo Chag- Shavu'ot 5744 Rabbi Moshe Shapira 44 min