Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
The Journey of the Yamim Norai Rabbi Yitzchak Scher 32 min
The Kedusha of the Months Rabbi Yitzchak Scher 53 min
The Loss of the Symbol of Love - Kinnah 41 Rabbi Yitzchak Scher 5 min
The mysterious side of Shavuos Rabbi Yitzchak Scher 45 min
The Power of Prayer on Purim Rabbi Yitzchak Scher 41 min
The Seder and Ahavas Yisroel Rabbi Yitzchak Scher 38 min
The Sounds of Nissan Rabbi Yitzchak Scher 37 min
The Two Dimensions Of Tisha B'av Rabbi Yitzchak Scher 38 min
Tisha B'av- The Colorful World That Was Rabbi Yitzchak Scher 39 min
Tisha B'av- The Confusion Rabbi Yitzchak Scher 40 min
Tisha B'av- the Responsibility Rabbi Yitzchak Scher 49 min
Tishrei- The Cycle Restarts Rabbi Yitzchak Scher 32 min
Tishrei=Freedom Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Tishrei=Freedom Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Tu B'av- Reuniting with Hashem Rabbi Yitzchak Scher 44 min
Tu B'Shvat- Becoming Fruitful Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Tu Bshvat- look at the trees Rabbi Yitzchak Scher 52 min
Tu Bshvat- look at the trees Rabbi Yitzchak Scher 52 min
Understanding Maoz Tzur Rabbi Yitzchak Scher 51 min
Vidui Rabbi Yitzchak Scher 44 min
Vidui Rabbi Yitzchak Scher 44 min
What's Is So Bad About Chometz? Rabbi Yitzchak Scher 42 min
Who was Achashverosh? Rabbi Yitzchak Scher 44 min
Who was Mordechai? Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Would we still be slaves in Egypt Rabbi Yitzchak Scher 37 min