Recently Added Shiurim

Parshas Devarim 5751 Havdala B'Tisha B'Av. Shoresh Hadas. V'tishlicha Emes Artza
      Speaker: Rabbi Moshe Shapira      Category: Tisha B'Av
80 min
Parshas Devarim 5751 Havdala B'Tisha B'Av. Shoresh Hadas. V'tishlicha Emes Artza
      Speaker: Rabbi Moshe Shapira      Category: Devarim
80 min
Parshas Shoftim 5751 - Seder HaZman - Elul Lula, Koach Maaseh
      Speaker: Rabbi Moshe Shapira      Category: Shoftim
78 min
Parshas Ki Tzetzei 5751 - Acharis Shana, Acharis Yamim
      Speaker: Rabbi Moshe Shapira      Category: Ki Setzei
77 min
Parshas Shoftim 5751 - Seder HaZman - Elul Lula, Koach Maaseh
      Speaker: Rabbi Moshe Shapira      Category: Chodesh Elul
78 min
Tisha B'Av 5772 (Nidcheh) Avlus M'Din Teshuva
      Speaker: Rabbi Moshe Shapira      Category: Tisha B'Av
78 min
Kinos Shnati Keren R"AM Tisha B'Av 5775 - Yom Tov shel Tisha B'av
      Speaker: Rabbi Moshe Shapira      Category: Tisha B'Av
38 min
Shiur Pinchos #1 5778
      Speaker: Rabbi Naftali Ganzweig      Category: Pinchas
29 min
Shiur Pinchos #2 5778
      Speaker: Rabbi Naftali Ganzweig      Category: Pinchas
27 min
Ginas Vradim YD 3:3 - The Herem Against R. Hezekiah the Harif
      Speaker: Rabbi Yitzhak Grossman      Category: Yoreh Deah
32 min
Rosh Hashanah Food Customs
      Speaker: Rabbi Yitzy Kowalsky      Category: Rosh Hashanah
45 min
Rosh Hashanah Food Customs
      Speaker: Rabbi Yitzy Kowalsky      Category: Hilchos Rosh Hashanah
45 min
The Gra On Shir HaShirim #43 (Perek 2 Verses 7 and 8) (08-13-2018)
      Speaker: Rabbi Ahron Lopiansky      Category: Megillas Shir HaShirim
40 min
Derech HaChaim Perek 4 Mishna 22 Part 1 Kina, Tiva and Kavod (Rosh HaShana - Going For The Shoresh)
      Speaker: Rabbi Ahron Lopiansky      Category: Rosh Hashanah
23 min
The Gra On Shir HaShirim #42 (Perek 2 Verse 6) (08-07-2018)
      Speaker: Rabbi Ahron Lopiansky      Category: Megillas Shir HaShirim
27 min
Derech HaChaim Perek 4 Mishna 22 Part 1 Kina, Tiva and Kavod (Rosh HaShana - Going For The Shoresh)
      Speaker: Rabbi Ahron Lopiansky      Category: Derech Chaim
23 min
Nedarim 77b
      Speaker: Rabbi Eliyahu Reingold      Category: Masechta Nedarim
32 min
Nedarim 78a
      Speaker: Rabbi Eliyahu Reingold      Category: Masechta Nedarim
46 min
Nedarim 77a
      Speaker: Rabbi Eliyahu Reingold      Category: Masechta Nedarim
42 min
Nedarim 76a
      Speaker: Rabbi Eliyahu Reingold      Category: Masechta Nedarim
31 min
Nedarim 76b
      Speaker: Rabbi Eliyahu Reingold      Category: Masechta Nedarim
36 min
Melachim Beis (40) Chapter 23 -Yirmiyahus kina for Yoshiyahu (Josiah) 07-11-18
      Speaker: Rabbi Doniel Pransky      Category: Sefer Melachim Beis
30 min
Melachim Beis (41) Chapter 23 -Yehoachaz and Yehoyakim 07-18-18
      Speaker: Rabbi Doniel Pransky      Category: Sefer Melachim Beis
46 min
Derech HaChaim Perek 4 Mishna 22 Part 4a Kina, Tiva & Kavod
      Speaker: Rabbi Ahron Lopiansky      Category: Derech Chaim
15 min
Derech HaChaim Perek 4 Mishna 22 Part 4b Kina, Tiva & Kavod
      Speaker: Rabbi Ahron Lopiansky      Category: Derech Chaim
6 min
Derech HaChaim Perek 4 Mishna 22 Part 5 Kina, Tiva & Kavod
      Speaker: Rabbi Ahron Lopiansky      Category: Derech Chaim
20 min
Derech HaChaim Perek 4 Mishna 23 Part 1
      Speaker: Rabbi Ahron Lopiansky      Category: Derech Chaim
26 min
Derech HaChaim Perek 4 Mishna 22 Part 2 Kina, Tiva & Kavod
      Speaker: Rabbi Ahron Lopiansky      Category: Derech Chaim
26 min
Derech HaChaim Perek 4 Mishna 22 Part 3 Kina, Tiva & Kavod
      Speaker: Rabbi Ahron Lopiansky      Category: Derech Chaim
24 min
Derech HaChaim Perek 4 Mishna 21 Part 1
      Speaker: Rabbi Ahron Lopiansky      Category: Derech Chaim
25 min
Derech HaChaim Perek 4 Mishna 21 Part 2
      Speaker: Rabbi Ahron Lopiansky      Category: Derech Chaim
29 min
Derech HaChaim Perek 4 Mishna 21 Part 3
      Speaker: Rabbi Ahron Lopiansky      Category: Derech Chaim
21 min
Behar (06) Jew sold to a non-Jew 07-08-18
      Speaker: Rabbi Doniel Pransky      Category: Behar
49 min
Derech HaChaim Perek 4 Mishna 20 Part 2
      Speaker: Rabbi Ahron Lopiansky      Category: Derech Chaim
21 min
0311 - Brachos and Tefilos - (Klal 22 Siman 3) - Hachanas Gufo, Levusho, Umkomo L'Tefilah - 7 - Next to the Wall
      Speaker: Rabbi Eliyahu Reingold      Category: Halacha
6 min
0315 - Brachos and Tefilos - (Klal 22 Siman 7) - Hachanas Gufo, Levusho, Umkomo L'Tefilah -11 - Holding Items During Davening - 1 -
      Speaker: Rabbi Eliyahu Reingold      Category: Halacha
4 min
0316 - Brachos and Tefilos - (Klal 22 Siman 7) - Hachanas Gufo, Levusho, Umkomo L'Tefilah -12 - Holding Items During Davening - 2 -
      Speaker: Rabbi Eliyahu Reingold      Category: Halacha
5 min
0317 - Brachos and Tefilos - (Klal 22 Siman 7) - Hachanas Gufo, Levusho, Umkomo L'Tefilah -13 - Distractions During Davening -
      Speaker: Rabbi Eliyahu Reingold      Category: Halacha
6 min
0314 - Brachos and Tefillos - (Klal 22 Siman 6) - Hachanas Gufo, Levusho, Umkomo L'Tefilah -10 - Next to His Rebbi.MP3
      Speaker: Rabbi Eliyahu Reingold      Category: Halacha
5 min
0314 - Brachos and Tefillos - (Klal 22 Siman 6) - Hachanas Gufo, Levusho, Umkomo L'Tefilah -10 - Next to His Rebbi.MP3
      Speaker: Rabbi Eliyahu Reingold      Category: Chaye Adam
5 min
0313 - Brachos and Tefillos - (Klal 22 Siman 5) - Hachanas Gufo, Levusho, Umkomo L'Tefilah - 9 - Amida.MP3
      Speaker: Rabbi Eliyahu Reingold      Category: Halacha
5 min
0313 - Brachos and Tefillos - (Klal 22 Siman 5) - Hachanas Gufo, Levusho, Umkomo L'Tefilah - 9 - Amida.MP3
      Speaker: Rabbi Eliyahu Reingold      Category: Chaye Adam
5 min
Yevamos 2B, Shiur 13
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Yevamos
58 min
Yevamos 2B, Shiur 12
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Yevamos
52 min
Yevamos 2B, Shiur 11
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Yevamos
53 min
Yevamos 2B, Shiur 10
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Yevamos
52 min
Yevamos 2A, Shiur 8
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Yevamos
51 min
Yevamos 2A, Shiur 9
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Yevamos
57 min
Yevamos 2A, Shiur 7
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Yevamos
53 min
0312 - Brachos and Tefillos - (Klal 22 Siman 4) - Hachanas Gufo, Levusho, Umkomo L'Tefilah - 8 - Davening on a Raised Surface.MP3
      Speaker: Rabbi Eliyahu Reingold      Category: Halacha
6 min
0312 - Brachos and Tefillos - (Klal 22 Siman 4) - Hachanas Gufo, Levusho, Umkomo L'Tefilah - 8 - Davening on a Raised Surface.MP3
      Speaker: Rabbi Eliyahu Reingold      Category: Chaye Adam
6 min
Kesubos 7A, Shiur 39
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
56 min
Kesubos 6B, Shiur 37
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
53 min
Kesubos 6B, Shiur 36
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
53 min
Kesubos 6A, Shiur 34
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
61 min
Kesubos 6A, Shiur 35
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
54 min
Kesubos 6A, Shiur 33
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
34 min
Kesubos 9B, Shiur 58
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
58 min
Kesubos 9A, Shiur 56
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
57 min
Kesubos 9B, Shiur 57
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
29 min
Kesubos 9A, Shiur 55
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
55 min
Kesubos 9A, Shiur 54
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
56 min
Kesubos 9A, Shiur 53
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
37 min
Kesubos 9A, Shiur 52
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
52 min
Kesubos 9A, Shiur 50
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
56 min
Kesubos 9A, Shiur 51
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
48 min
Kesubos 9A, Shiur 49
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
51 min
Kesubos 9A, Shiur 47
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
54 min
Kesubos 9A, Shiur 48
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
40 min
Kesubos 8A, Shiur 46
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
51 min
Kesubos 8A, Shiur 45
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
54 min
Kesubos 7B, Shiur 43
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
52 min
Kesubos 7B, Shiur 44
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
36 min
Kesubos 7B, Shiur 42
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
55 min
Kesubos 7A, Shiur 41
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
54 min
Kesubos 7A, Shiur 40
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
38 min
Kesubos 7A, Shiur 38
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
31 min
Kesubos 7A, Shiur 39
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
31 min
Kesubos 6B, Shiur 36
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
53 min
Kesubos 6B, Shiur 37
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
53 min
Kesubos 6A, Shiur 35
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
54 min
Kesubos 6A, Shiur 34
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
61 min
Kesubos 6A, Shiur 33
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
34 min
Kesubos 5B, Shiur 31
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
35 min
Kesubos 6A, Shiur 32
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
55 min
Kesubos 5B, Shiur 30
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
55 min
Kesubos 5B, Shiur 29
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
51 min
Kesubos 5B, Shiur 27
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
57 min
Kesubos 5B, Shiur 28
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
41 min
Kesubos 5B, Shiur 26
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
25 min
Kesubos 4B, Shiur 24
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
58 min
Kesubos 5A, Shiur 25
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
55 min
Kesubos 4B, Shiur 23
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
32 min
Kesubos 4A, Shiur 22
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
59 min
Kesubos 4A, Shiur 20
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
51 min
Kesubos 4A, Shiur 21
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
55 min
Kesubos 4A, Shiur 19
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
56 min
Kesubos 3B, Shiur 18
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
36 min
Kesubos 3B, Shiur 17
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
58 min
Kesubos 3B, Shiur 15
      Speaker: Rabbi Yisroel Reisman      Category: Masechta Kesuvos
56 min