Chumash

Speaker Filter Box:
Parshas Tzav - Zachor 11 Adar II 5774 Mechiyas Amalek Nissim Nistarim 137 Rabbi Moshe Shapira 59 min
Parshas Va'eira - Achen Nodah Hadavar (24 Teves 5748) Rabbi Moshe Shapira 57 min
Parshas Va'era 5752 - Emunah Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Vaeira 5751 - KaAsher Yochlenu Lach - Kein Chasdecha Aleinu Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Vayakal Pekudei 5748 - Adar, Shekalim, Zachor, Para Kneged Ha'Avos Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Vayakal Pekudei 5748 - Adar, Shekalim, Zachor, Para Kneged Ha'Avos Rabbi Moshe Shapira 85 min
Parshas Vayakeil Pekudei and Parshas Parah 5775 - Taharas Yisroel Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Vayakhail and Shekalim 5776 Rabbi Moshe Shapira 54 min
Parshas Vayakhail Shkalim 5752 - Hemshech Machatzis Hashekel Rabbi Moshe Shapira 99 min
Parshas Vayakhel-Pekudei-Parah 5751 - Shlomo l'Moshe. Kos Yeshuos Esa Rabbi Moshe Shapira 86 min
Parshas Vayechi Rabbi Moshe Shapira 83 min
Parshas Vayechi 5775 Rabbi Moshe Shapira 63 min
Parshas Vayeilech 5776 - Sefer Shel Beinonim Rabbi Moshe Shapira 68 min
Parshas Vayeira 5752 - Kavod u'Malchus - Kneged Sedom Rabbi Moshe Shapira 89 min
Parshas Vayeira 5776 - Matzosi Es Dor Bmhapeches Sdom Rabbi Moshe Shapira 61 min
Parshas Vayeishev 5751 Vatziyum Meyad Kisim - Italia shel Yavan. Malchei Tarshish Vaim Mincha Yashivu Rabbi Moshe Shapira 74 min
Parshas Vayeishev 5752 - Chanukah v'Teikun Kaf Yarech Yaakov. B'heitovu es Hanaros. Ayin Tovah Rabbi Moshe Shapira 78 min
Parshas Vayeitzei 5751 Tefillah b'Es Tzara Medarchei haTeshuva Rabbi Moshe Shapira 70 min
Parshas Vayeitzei 5752 - Emes L'Yaakov, Al Rekah Lavan Rabbi Moshe Shapira 88 min
Parshas Vayeitzei 5775 Rabbi Moshe Shapira 64 min
Parshas Vayeitzei 5776 Rabbi Moshe Shapira 52 min
Parshas Vayelech Erev Yom Kippur 5752 - Din v'Rachamim. Bechira Chozeres Rabbi Moshe Shapira 98 min
Parshas Vayera 5751 Malchus Yishmael - Mishtachum LeAvak Ragleihem Rabbi Moshe Shapira 73 min
Parshas Vayigash 5752 - Gilgul, Galus, v'Geulah Rabbi Moshe Shapira 74 min
Parshas Vayigash 5775 Rabbi Moshe Shapira 80 min